Новости при прехвърлянето на МПС съгласно измененията в Закона за движение по пътищата в сила от 27.12.2017

ЗДвП Чл. 144 (1) Собствеността на моторните превозни средства се прехвърля с писмен договор.

ЗДвП Чл. 144 (2) При прехвърляне на собствеността на регистрирани автомобили, на регистрирани ремаркета с товароносимост над 10 тона, на регистрирани колесни трактори и на регистрирани мотоциклети с работен обем на двигателя над 350 cm3 подписите на страните трябва да бъдат нотариално заверени.

В продължение на 20 години прехвърлянето на регистрирани МПС-та в България е изключителна правоспособност на нотариусите. На фона на нестихващите опити за документни измами, фалшификации и други схеми, на които изобретателния българин е способен,  прехвърлянето на МПС чрез нотариус е все така необходимо.

Изминалата 2017 година бележи редица новости в това производство, които засилват сигурността на оборота и намаляват административната тежест за гражданите. След положените усилия от страна на Нотариалната камара на Република България, МВР и „Информационно обслужване” АД се създаде система за обмен на данни, в която се въвежда информацията за всеки договор за прехвърляне собствеността на МПС.

ЗДвП Чл. 144 (4) Министерството на вътрешните работи и Нотариалната камара обменят по електронен път информация за регистрираните в страната превозни средства и сключените договори.

скрийншот от портала за връзка между НК и МВР

В тази система се въвеждат данни за собственика, приобритателя и МПС-то, като нотариусът веднага получава обратна информация, ако има наложен запор или други законови ограничения, дали гражданската отговорност е платена, минало ли е моторното превозно средство технически преглед и дали е платен пътния данък. Договор за прехвърляне собствеността на МПС, който не е вкаран надлежно в тази система е невалиден и няма да породи действие в „Пътна полиция”. Нещо повече - във връзка с промените в ЗДвП и според проекта за изменение и допълнение на Наредба № 32 от 1997 г. за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори се предвижда договорът да фигурира на хартиен носител единствено в архива на нотариуса. Така след започване на обмена на данни договорите няма да се съхраняват в „Пътна полиция”.

ЗДвП Чл. 144 (5) При сделка с пътно превозно средство приобретателят може да заяви предварително изготвяне на свидетелството за регистрация, в случай че не се извършва подмяна на регистрационни табели, като информацията се подава към Министерството на вътрешните работи заедно с информацията за сключения договор

Ако постоянните адреси на настоящият собственик и приобритателят са от един и същ регион – например гр.Свищов и гр.Полски тръмбеш, които са в района на „Пътна полиция” В.Търново, могат  предварително да  заявят изготвянето на свидетелството за регистрация. Това става чрез попълване на декларация и заплащане на съответната такса на нотариуса, който от своя страна превежда сумата по електронен път по сметка на МВР. По този начин свидетелството за регистрация ще бъде готово и новия собственик ще трябва само да отиде до подразделението на „Пътна полиция” да си го получи. Безспорно така ще се спести известно време, но идеята може да се доразвие, като се предвиди допълнителна опция - свидетелството да бъде изпратено на новия собственик по поща или куриер.

ЗДвП Чл.145 (2) Приобретателят на регистрирано пътно превозно средство е длъжен в срок до един месец да регистрира придобитото превозно средство в службата за регистрация на пътни превозни средства по постоянния адрес или адрес на регистрация на собственика, освен когато пътното превозно средство е придобито от търговец с цел продажба.

След изповядване на сделката пред нотариус новият собственик вече има един месец срок да регистрира в КАТ придобивката си – преди срока беше 14 дневен, а глобата незначителна. Сега нещата стават доста по-сериозни,  ако купувачът не изпълни задължението да пререгистрира автомобила в едномесечен срок, през втория месец ще бъде глобен 200 лв. /съгласно чл.177 ал.6 ЗДвП/. След изтичане на втория месец регистрацията на автомобила ще бъде прекратена служебно, по аналогия с мярката по Кодекса за застраховането от 2016 г., според която, ако няма сключена валидна застраховка „Гражданска отговорност”, регистрацията  се прекратява служебно/съгласно чл.18б ал.1 т.10 от НАРЕДБА № I-45 от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства/.

ЗДвП чл.144 (3) Прехвърляне собствеността на регистрирано превозно средство на лице без постоянен адрес или адресна регистрация в Република България се извършва по реда на ал. 2 след прекратяване регистрацията на превозното средство и връщане на табелите с регистрационен номер в съответната служба за регистрация на пътното превозно средство.

 С тази нова алинея се цели преустановяването на практиката чужди граждани да купуват автомобили с българска регистрация. След напускането на границата на  Република България можем само да гадаем какво се случва с тези автомобили. Аз предполагам, че продължават да се движат с български номера, не заплащат данъци, нито застраховки и не могат да бъдат глобявани за нарушения, заснети със скоростни камери.

Ако искате да продадете автомобила си на чужденец, например румънец, тъй като това е често срещано в нашия район, преди това трябва да отидете в КАТ, да подадете необходимото заявление, да предадете регистрационните табели, да ви перфорират свидетелството за регистрация с надпис „Прекратена регистрация – износ“ и след това вече може да се явите пред нотариус за изповядване на сделката./съгласно чл.18а чл.2 т.2 от НАРЕДБА № I-45 от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства/.

Новости при прехвърлянето на МПС съгласно измененията в Закона за движение по пътищата в сила от 27.12.2017
Рейтинг: 5.0 5 Гласували: 2