Пътуване на дете в чужбина

 

В ежедневната ми дейност често получавам въпроси от клиенти какви документи се изискват при пътуване на ненавършило пълнолетие дете извън границите на Република България. Именно тези въпроси ме подтикнаха да напиша настоящата ми публикация, в която да събера основната информация по темата на едно място.

В наши дни при условията на световна глобализация хората пътуват повече от всякога – използват всяка възможност да избягат от ежедневието на почивка, налага им се бизнес пътуване и т.н. Доста често обаче, родителите забравят или се сещат в последния момент, че при пътуване на детето им с единия от тях или с трето лице има специални законови изисквания, които могат да им създадат известни неудобства.

Една от основните причини за образуване на километричните колони по границите по време на така наречените „дълги уикенди“, когато всеки тръгва на някъде, е именно неспазването на тези законови изисквания и липсата на необходимите документи за пътуване на дете в чужбина. 

Органите за гранична полицейска проверка на ГКПП изпълняват значителен обем от дейности, свързани предотвратяване незаконни действия спрямо ненавършили пълнолетие лица. Те произтичат от разпоредбите на Регламент (ЕС) № 2016/399 на ЕП и на Съвета от 9 март 2016 относно Кодекс на Съюза за движение на лица през границите - Кодекса на Общността  за режима на движение на лица през границите (Шенгенски граничен кодекс), който изисква граничните контролни органи да се отнасят с особено внимание към пътуванията на ненавършилите пълнолетие лица. Шенгенския кодекс предвижда следното:

               “В случай на непълнолетни лица с придружител граничната охрана проверява дали лицата, придружаващи непълнолетното лице, имат родителски права, особено когато непълнолетните се придружават само от едно възрастно лице и съществуват сериозни основания да се предполага, че те могат да са незаконно отстранени от попечителството на лицето/ата, които законно упражняват родителски права над тях.“

Българското законодателство по тези въпроси се съдържа в Закона за българските лични документи.

Чл.76 т.9 от същия гласи :

             „Може да не се разреши напускане на страната на малолетни и непълнолетни и поставени под запрещение лица, които нямат нотариално заверено писмено съгласие за пътуване в чужбина от своите родители, настойници, попечители. При разногласие между родителите спорът се решава по реда на чл. 127а от Семейния кодекс.

     1.Пътуване на ненавършило пълнолетие дете, което е само български гражданин.

Освен валидни паспорт(за малолетните) и паспорт или лична карта(за непълнолетните) пътуващи лица, трябва да се подготви и въпросното „нотариално заверено писмено съгласие“ от непътуващия с него родител, респ. от двамата родители, ако и двамата не придружават детето при пътуването. Най-често то е под формата на изрична декларация-съгласие, а по-рядко се включва и като част от пълномощно, с което упълнощеният е овластен да извършва и други действия. В текста на декларацията може да няма никакви ограничения за пътуването - " да пътува когато и където се наложи....", също така е възможно да бъде уточнено стриктно точно до къде ще се пътува и на кои дати, в зависимост от желанието на декларатора. Ако ще има придружител, вписват се пълните му данни по лична карта или паспорт. Може да бъде дадено съгласие детето да пътува и само, без предружител. Нотариалната заверка е 6 лв. с ДДС , когато е от един родител и 8,40 лв. с ДДС ако е от двамата родители.

Писменото съгласие за пътуване в чужбина на детето може да бъде заверено от всеки български нотариус и от следните лица, когато няма нотариус в района:

  • съдията по вписванията при районния съд;
  • кметът на населеното място, което не е общински център, а ако е общински център – кметът, заместник-кметът, секретарят на общината, както и кметският наместник.
  • българските консулски служби при съответните посолства.

Писменото съгласие за пътуване в чужбина на дете може да се завери в чужбина и от чуждестранен нотариус. На него задължително следва да се постави заверка “Апостил”, ако съответната държава е страна по Хагската конвенция за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове. В този случай не е необходимо да се правят допълнителни легализации и заверки. Ако държавата не е страна по Хагската конвенция, заверената от чуждестранен нотариус декларация-съгласие за пътуване в чужбина на детето подлежи на легализация, съгласно реда, определен в Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа.

На граничния пункт трябва се представят оригинала на декларацията-съгласие и обикновено незаверено копие от нея. Служителите на гранична полиция правят проверка за съответствие между оригинала и копието, като последното остава при тях.

Липсата на декларация, заверена по описания начин е основание да се откаже излизането от България на ненавършилия пълнолетие български гражданин.

Важно е да се отбележи, че акта за раждане не е валиден документ за пътуване на дете.

Ако единия родител е починал или родителските права са  изцяло присъдени на единия от родителите не се изисква декларация. Задължително е представянето на граничния пункт на оригинал и съответно на копие/незаверено/ от смъртен акт или съдебно решение.

     2.Пътувания на ненавършили пълнолетие деца, които са български граждани и притежават и друго гражданство.

Съгласно чл. 3 от ЗБГ/Закон за българското гражданство/, българските граждани, които имат и друго гражданство се смятат само за български граждани при прилагането на нашето законодателство.

При преминаване на границата през ГКПП, българското гражданство се установява чрез българските документи на лицето – паспорт и лична карта, или временен паспорт, издаден от българско дипломатическо представителство на български гражданин, който не разполага с паспорт или лична карта.

В случаите, когато българският гражданин притежава и друго гражданство и съответно документи (паспорт или лична карта), издадени от тази държава, при преминаването си през ГКПП той следва да ги представи на граничния полицай, извършващ контролната процедура.

В случаите на двойно гражданство, едно от които е българско и когато детето разполага само с  чужд документ за пътуване е приложима и разпоредбата на чл. 43, ал. 3 от Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ), според която се забранява напускане на Република България на чужденец под 18 години, притежаващ и българско гражданство, на който единият родител/двамата родители е/са български граждани и не е дал/не са дали писмено съгласие за пътуването му зад граница.

Образец на декларацията-съгласие може да изтеглите от тук.

Ако се нуждаете от допълнителна информация  във връзка с изготвяне и нотариална заверка на декларация-съгласие за пътуване на дете в чужбина се свържете с нас.

 

 

Пътуване на дете в чужбина
Рейтинг: 5.0 5 Гласували: 3